Regulamin kursów CREA-EDU prowadzonych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

1. Zapisy na kurs
a) Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu i dokonanie opłaty za zajęcia.

b) Zapisów dokonuje się drogą elektroniczną pod adresem: kontakt.creaedu@gmail.com, poprzez formularz na stronie www.crea-edu.pl lub osobiście podczas zapisów w szkołach.

c) Przed rozpoczęciem kursu konieczne jest:
• opłacenie pierwszej raty za zajęcia lub opłaty semestralnej,
• przesłanie mailem deklaracji dot. zapoznania się z niniejszym regulaminem.
• podpisanie i dostarczenie na świetlicę przed rozpoczęciem kursu upoważnienia do odbioru kursanta przez pracownika CREA-EDU.

d) W przypadku zapisania się na kurs, który się już rozpoczął, opłata za kurs jest pomniejszona o koszt zajęć, które się już odbyły.

e) Dopóki płatnik nie zaakceptuje tego regulaminu na rok szkolny 2019/2020 i nie dokona płatności za pierwszy miesiąc / semestr, kursant nie może uczęszczać na zajęcia.

2. Organizacja zajęć
a) Jedne zajęcia trwają:
o kurs robotyki i programowania 90 min przez cały rok szkolny
o kurs rysunku i malarstwa 90 min przez pierwszy semestr
o kurs eksperymentów naukowych 60 min przez pierwszy semestr

b) CREA-EDU zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania, do kontaktu z płatnikami w przypadku ewentualnych problemów wychowawczych.

d) Podstawowym sposobem kontaktu z kursantem i płatnikiem w celu poinformowania o ewentualnych zmianach w organizacji zajęć jest kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. CREA-EDU nie ponosi odpowiedzialności jeżeli w/w sposób kontaktu okaże się nieskuteczny.

e) CREA-EDU zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć zrobionych w czasie zajęć lub imprez towarzyszących kursom organizowanym przez naszą firmę (np. umieszczając na stronie internetowej lub w materiałach reklamowych ) Jeżeli rodzic/opiekun nie wyraża zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych/informacyjnych prosimy o pisemne zgłoszenie tego. W przypadku nieotrzymania pisemnej informacji CREA-EDU ma prawo wykorzystać w/w materiały.

f) Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją danej grupy zajęciowej. W takim przypadku uczestnikowi zostanie zwrócona uiszczona opłata w wysokości proporcjonalnej do ilości nieodbytych zajęć.


3. Płatności
a) Płatności dokonuje się:
• w systemie miesięcznym (najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, decyduje data wpływu płatności na konto firmy CREA-EDU Aleksandra Galińska, wyjątkiem jest 1 rata, która musi być uiszczona najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem się kursu).
• w systemie opłaty semestralnej –maksymalnie na 2 dni od rozpoczęcia się kursu. Przy jednorazowej opłacie za cały semestr przysługuje zniżka 5% od ceny wszystkich zajęć.
Przed rozpoczęciem kursu płatnik otrzymuje informację dotyczącą dokładnej ilości dni obejmujących dany kurs na cały rok szkolny i CREA-EDU Aleksandra Galińska zobowiązuje się, że podana ilość zajęć odbędzie się w danym roku szkolnym.
b) Cena miesięczna jest stała i została podzielona na równe miesięczne raty bez względu na ilość zajęć przypadających na dany miesiąc. Wynika ona z pełnego kosztu wszystkich lekcji (według ustalonej stawki za godzinę zajęć) w ciągu całego semestru/roku. Ten koszt jest następnie dzielony na ilość miesięcy w których będą odbywały się zajęcia. Ilość rat wynika z ilości miesięcy, w których planowo odbywają się zajęcia.
c) Cena jednych zajęć wynosi:
o kurs robotyki i programowania 40 zł/zajęcia
o kurs rysunku i malarstwa 35 zł/zajęcia
o kurs eksperymentów naukowych 26zł/zajęcia
W zależności od ilości zajęć w semestrze powyższe ceny są mnożone przez liczbę dni, w których będą odbywały się zajęcia, a następnie dzielone na liczbę miesięcy, aby móc wyliczyć stały koszt opłaty miesięcznej.
d) Opłaty za kurs można dokonać przelewem na konto bankowe o numerze :

Dane do przelewu: CREA-EDU Aleksandra Galińska , ul. Tęczowa 3a, 05-660 Warka
Tytułem np: Jan Nowak, SP1 Grójec, robotyka, opłata za wrzesień
e) CREA-EDU nie zwraca opłaty za zajęcia, na które kursant nie uczęszcza.
f) Jeżeli zajęcia zostaną odwołane z przyczyn leżących po stronie CREA-EDU to zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia tych zajęć lub w przypadku niemożliwości odrobienia zajęć – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona płatnikowi.
g) W przypadku braku wpłat od płatnika, firma CREA-EDU Aleksandra Galińska zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia ucznia na kurs i nie świadczenia mu dalej usługi.
h) Zniżki:
– semestralna: 5% przy terminowej wpłacie za cały semestr
– rodzinna: 5% dla rodzeństwa (zniżka na drugie dziecko)

4. Rezygnacja z kursu
a) Płatnik ma prawo zrezygnować z nauki w naszej szkole. Zobowiązany jest do przesłania pisemnej rezygnacji kursanta z zajęć drogą mailową na adres kontakt.creaedu@gmail.com. Płatnik jest zobowiązany do opłacenia zajęć w miesiącu, w którym złożył rezygnację. Rezygnacja z kursu może nastąpić po zakończeniu się miesiąca, w którym kursant zgłosi rezygnację.

5. Postanowienia końcowe
a) Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2019 do 30 czerwca 2020.

b) Zmiany niniejszego regulaminu będą podawane do wiadomości płatników i kursantów na dwa tygodnie przed ich wprowadzeniem poprzez przesłanie tych zmian drogą mailową.

© Copyright 2019 CREA-EDU | Realizacja: CREA-WEB

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz regulaminem.